RESUSCITATION 2015 – REGISTRACE PRO Ú?ASTNÍKY Z ?R

Kongres ERC Resuscitace 2015 se bude konat ve dnech 29. až 31. ?íjna 2015 v Kongresovém centru Praha.

Všechny bloky kongresu ERC budou probíhat v anglickém jazyce, s výjimkou programu V. odborného symposia ?RR Resuscitace 2015, které se koná ve ?tvrtek 29. ?íjna 2015 dopoledne v ?eském jazyce. Simultánní tlumo?ení nebude zajišt?no.

  • Registrace na míst? konání kongresu 28., 29., 30. a 31. ?íjna. P?i registraci na míst? možná platba pouze kreditní kartou. Hotovost ani bankovní šeky nebudou p?ijímány.

Pokud jsou platby provád?ny bankovním p?evodem, musí být ?ástka p?ipsána na ú?et ERC nejpozd?ji 30 dn? po registraci. Nevyhov?ní tomuto požadavku bude mít za následek zrušení registrace. P?i registraci po 25. zá?í je kone?ná lh?ta pro obdržení platby stanovena na 25. ?íjna. Upozor?ujeme, že platbu nelze provést bankovními šeky.

REGISTRA?NÍ POPLATKY

ERC Associate Gold Members* v?asný pozdní na míst?
Standardní** poplatek pro ?leny ERC 280 € 345 € 430 €
Poplatek pro ?leny ERC léka?e 440 € 540 € 680 €
Ne?lenové ERC v?asný pozdní na míst?
Standardní** poplatek 350 € 415 € 500 €
Poplatek pro léka?e 510 € 610 € 750 €

?eská resuscita?ní rada (?RR) nabízí pro ú?astníky z ?eské republiky slevu na kongres ERC ve výši 10 %. Slevový kód lze získat na sekretariátu ?RR: kralova@guarant.cz. Sleva platí pouze p?i v?asné registraci do 15. srpna 2015. V cen? t?ídenní registrace na kongres ERC je rovn?ž volný vstup na V. odborné symposium ?RR, které se koná 29. ?ervna 2015 dopoledne.

 

RESUSCITACE 2015 – V. ODBORNÉ SYMPOSIUM ?RR

V. odborné symposium ?RR Resuscitace 2015 se bude konat 29. ?íjna 2015 v Kongresovém centru Praha.

Zájemci o ú?ast na V. odborném symposiu ?RR Resuscitace 2015 se mohou zaregistrovat pouze na první den kongresu, který zahrnuje dopolední program v ?eském jazyce a odpolední program kongresu ERC v angli?tin?.

Tato vstupenka platí pouze na ?tvrtek 29. ?íjna 2015. Platba poplatku v K? není možná. Platbu lze provést kreditní kartou nebo bankovním p?evodem.

  • V?asná registrace: do 15. srpna 2015

  • Pozdní registrace: 16. srpna 2015 až 15. ?íjna 2015
    (po 20. zá?í 2015 možná platba pouze kreditní kartou)

  • Registrace na míst? konání kongresu 28., 29., 30. a 31. ?íjna. P?i registraci na míst? možná platba pouze kreditní kartou. Hotovost ani bankovní šeky nebudou p?ijímány.

Pokud jsou platby provád?ny bankovním p?evodem, musí být ?ástka p?ipsána na ú?et ERC nejpozd?ji 30 dn? po registraci. Nevyhov?ní tomuto požadavku bude mít za následek zrušení registrace. P?i registraci po 25. zá?í je kone?ná lh?ta pro obdržení platby stanovena na 25. ?íjna. Upozor?ujeme, že platbu nelze provést bankovními šeky.

REGISTRA?NÍ POPLATKY

ERC Associate Gold Members* v?asný pozdní na míst?
Standardní** poplatek pro ?leny ERC  € 40
 € 40
---
Poplatek pro ?leny ERC léka?e  €50  € 50
---
Ne?lenové ERC v?asný pozdní na míst?
Standardní** poplatek  € 60
 € 60
---
Poplatek pro léka?e  € 70
 € 70
---

N?kolika málo kliknutími m?žete online registrovat sebe nebo jiného ú?astníka/ú?astníky:
https://congress2015.erc.edu/index.php/register_now/en/

 

* Sleva pro ?leny ERC platí pouze p?i trvání ?lenství déle než 12 m?síc? (Jste-li ?lenem ERC pouze ?ást roku, sleva bude vypo?ítána pom?rnou ?ástkou.)

** Standardní poplatek platí pro zdravotní sestry, zdravotnické záchraná?e, studenty a další neléka?ské zdravotnické pracovníky.

Veškeré registra?ní poplatky zahrnují vstup na kongres, programovou brožuru, kávové p?estávky a tašky. Ubytování ani ob?d v poplatku není zahrnut. Malé ob?erstvení a ob?d lze zakoupit v míst? konání akce.

Pokud jste na kongres p?ihlásili abstrakt a tento byl vybrán pro ústní prezentaci, dovolujeme si upozornit, že ú?astníci prezentující p?ísp?vek nemají nárok na registraci zdarma.